Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim

Na podstawie Statutu MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24.05.2001 r. Walne Zebranie Członków uchwala niniejszy regulamin organizacyjny regulujący zakres działania statutowych władz Klubu pomiędzy walnymi zgromadzeniami oraz organów wykonawczych powołane przez te władze.

I. ZARZĄD KLUBU

§ 1.

Zarząd Klubu jako najwyższa władza pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami ma prawo do wyłącznych decyzji w następujących sprawach:

1. Tworzenie i likwidacja sekcji sportowych.

2. Powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych wg potrzeb oraz nadzorowanie ich działalności.

3. Ustalanie planów działania zgodnie z kierunkami określonymi przez Walne Zebranie oraz zatwierdzanie rocznych planów dochodów i wydatków Klubu.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub nabywania majątku stanowiącego nieruchomości. Do zarządzania innym majątkiem i bieżącymi finansami Zarząd Klubu upoważni imiennie osoby działające w jego imieniu.

5. Przystępowanie Klubu lub sekcji sportowych do zrzeszeń lub federacji o charakterze sportowym.

6. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu lub innych wniosków wg potrzeb.

7. Sprawowanie nadzoru nad pracą sekcji sportowych oraz działalnością gospodarczą.

8. Ustalenie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.

9. Nakładanie kar dyscyplinarnych na zawodników i działaczy.

10. Zarządzanie działalnością programową i finansowo-gospodarczą Klubu.

11. Podejmowanie istotnych decyzji finansowych w ramach uchwalonego budżetu Klubu.

12. Podejmowanie decyzji w sprawie udzielania zwolnień zawodników do innych klubów po uzyskaniu opinii Zarządu sekcji i wiceprezesa ds. sportowych.

13. Wyróżnienie i nagradzanie członków, działaczy i pracowników Klubu, ustalanie zasad premiowania zawodników za osiągnięcia sportowe.

14. Przyjmowanie i zwalnianie członków Klubu.

15. Sprawowanie nadzoru nad działalnością sekcji sportowych.

16. Rozpatrywanie odwołań zawodników i innych członków Klubu od kar nałożonych przez Zarząd sekcji.

17. Wnioskowanie o nakładanie statutowych kar dyscyplinarnych w postaci:

 • czasowej lub bezwzględnej dyskwalifikacji
 • wykluczenia z Klubu.

18. Określa warunki zatrudnienia Dyrektora Klubu.

19. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Dyrektora Klubu.

20. Poszukuje dodatkowych źródeł finansowania działalności Klubu.

§ 2

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zgodnie z zatwierdzonym planem lub na wniosek co najmniej ½ członków Zarządu.

§ 3

Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % członków przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub prowadzącego zebranie.

§ 4

Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Kierownika Klubu.

§ 5

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków zwołanym w trybie określonym w Statucie.

§ 6

Zakresy działania członków Zarządu przedstawiają się następująco:

PREZES KLUBU

1. Prezes kieruje pracą Zarządu Klubu.

2. Reprezentuje Klub wobec władz i środków masowego przekazu w sprawach, które dotyczą całokształtu działalności Klubu.

3. Jest przełożonym Kierownika Klubu.

4. Pełnienie tej funkcji może przekazać wiceprezesowi ds. organizacyjnych w czasie swojej nieobecności.

5. Podpisuje w imieniu Zarządu Klubu umowę o pracę i wnioski o przyznanie premii Kierownikowi Klubu.

WICEPREZES DS. ORGANIZACYJNYCH

1. Pełni funkcje Prezesa Klubu w czasie jego nieobecności.

2. Opracowuje plany pracy posiedzeń Zarządu Klubu.

3. Pełni funkcje Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

4. Przygotowuje projekty zmian w Statucie i Regulaminie Klubu.

5. Nadzoruje sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań statystycznych.

6. Przeprowadza kontrolę sekcji w sprawach organizacyjnych.

7. Opracowuje regulaminy sekcji, opiniuje regulaminy premiowania i wyróżnienia zawodników i działaczy.

WICEPREZES DS. SPORTOWYCH

1. Kieruje działalnością sportową Klubu i sekcji sportowych.

2. Ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki sportowe.

3. Nadzoruje pracę szkoleniowców i dokonuje oceny ich pracy.

4. Nadzoruje i akceptuje wszystkie operacje finansowe Klubu pod względem merytorycznym w zakresie działalności sportowej w ramach zatwierdzonych preliminarzy.

5. Przygotowuje wspólnie z Zarządami sekcji roczny plan dochodów i wydatków w zakresie działalności sportowej.

6. Opracowuje programy działania Klubu w zakresie sportu.

7. Opracowuje regulaminy premiowania zawodników, szkoleniowców i działaczy.

8. Organizuje i współorganizuje z Zarządami sekcji imprezy sportowe oraz obozy i zgrupowania.

9. Sprawuje nadzór i dba o wyposażenie sekcji w niezbędny sprzęt sportowy.

10. Sporządza roczne sprawozdania (opisowe i statystyczne) z działalności sportowej.

11. Czyni starania wspólnie z Zarządami sekcji o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność sportową (sponsorzy, imprezy sportowe).

SEKRETARZ KLUBU

1. Opracowuje wspólnie z wiceprezesem ds. organizacyjnych roczny plan posiedzeń Zarządu Klubu.

2. Współpracuje z wiceprezesami Klubu w zakresie przygotowania posiedzeń Zarządu Klubu.

3. Protokołuje posiedzenia w/w władz, kompletuje uchwalone dokumenty i przekazuje je odpowiedzialnemu pracownikowi Klubu.

4. Nadzoruje prowadzenie ewidencji członków Klubu.

SKARBNIK KLUBU

1. Opracowuje z Głównym Księgowym roczny budżet Klubu na podstawie propozycji złożonych przez wiceprezesa ds. sportowych w zakresie działalności sportowej i Kierownika Klubu w zakresie działalności gospodarczej i utrzymania obiektów sportowych.

2. Nadzoruje realizację zatwierdzonego przez Zarząd budżetu Klubu i gospodarkę finansową Klubu.

3. Składa Zarządowi Klubu kwartalne sprawozdania z wyników finansowych osiąganych przez Klub .

4. Jest upoważnionym do oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu zgodnie z § 34 Statutu .

KIEROWNIK KLUBU

1. Organem wykonawczym Zarządu Klubu jest Kierownik Klubu wraz z zespołem etatowych pracowników. Kierownik Klubu jest przełożonym w służbie wszystkich etatowych pracowników Klubu i jako kierownik Zakładu Pracy bezpośrednio lub pośrednio przez wyznaczonych pracowników nadzoruje pracę w zakresie dyscypliny i porządku oraz odpowiedzialności służbowej wynikającej ze stosunku pracy.

2. Strukturę organizacyjną Klubu wraz z etatyzacją zatwierdza Zarząd Klubu na wniosek Kierownika Klubu.

3. Kierownik Klubu przy pomocy zatrudnionych pracowników administruje majątkiem Klubu. Kieruje jego działalnością bieżącą, realizując uchwały wybieralnych organów Klubu przy zachowaniu obowiązujących przepisów. W tym celu współpracuje na bieżąco z wiceprezesami oraz kierownikami sekcji sportowych.

4. Kierownik Klubu zarządza majątkiem oraz finansami Klubu w ramach uchwalonego budżetu. Podejmuje zobowiązania finansowe samodzielnie z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla władz Klubu.

5. W czasie niobecności Kierownika Klubu w sprawach ekonomiczno-finansowych zastępuje go Główny Księgowy, w w pozostałych sprawach inna osoba pisemnie przez niego upoważniona

6. Zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Klubu:

a) kieruje całokształtem bieżących spraw Klubu w zakresie niezastrzeżonym do decyzji Zarządu

b) zapewnia wykonanie uchwał i wniosków Zarządu Klubu

c) angażuje i zwalnia pracowników Klubu oraz ustala wysokość ich wynagrodzenia

d) wyznacza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników Klubu

e) kontroluje dyscyplinę i jakość pracy wszystkich pracowników

f) organizuje właściwe użytkowanie majątku i obiektów sportowych współpracując z zainteresowanymi wiceprezesami i kierownikami sekcji

g) nagradza i karze etatowych pracowników w ramach Kodeksu Pracy

h) ponosi pełną odpowiedzialność za majątek Klubu oraz zabezpieczenie materialnej odpowiedzialności ze strony osób , którym powierzono bezpośrednio użytkowanie lub zarządzanie tym majątkiem

i) uruchamia środki finansowe na działalność Klubu w granicach określonych planem dochodów i wydatków z uwzględnieniem sytuacji finansowej Klubu

j) Kierownik Klubu ma prawo nie wykonywać poleceń Prezesa (jeżeli sam nim nie jest), wiceprezesów i odwołać się do Zarządu Klubu o ile uznaje je za sprzeczne z prawem lub żywotnymi interesami Klubu

k) W przypadku, gdy pracownik Klubu zostaje wybrany do władz statutowych Klubu zachowuje dotychczasową umowę o pracę a funkcja w Zarządzie Klubu pełni społecznie zgodnie z § 19 art. 3 Statutu Klubu

KIEROWNIK I ZARZĄD SEKCJI

1. Zarząd sekcji kieruje i odpowiada za działalność sekcji

2. Przewodniczącym Zarządu Sekcji jest Kierownik Sekcji

3. Do podstawowych obowiązków Zarządu Sekcji należy:

 • stwarzanie optymalnych warunków szkolenia zawodników
 • organizowanie imprez sportowych, zgrupowań i obozów sportowych
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową i sprzętową sekcji oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
 • sporządzanie rocznych planów finansowych sekcji oraz sprawozdań
 • opracowywanie programu działania sekcji
 • składanie wniosków w sprawie powoływania kadry Klubu
 • przygotowywanie propozycji kalendarza imprez i czuwania nad jego realizacją
 • opracowywanie planów posiedzeń Zarządu Sekcji oraz zwoływanie ich
 • organizowanie okresowych badań lekarskich zawodników
 • dokonywanie wspólnie z kadrą trenersko-instruktorską naboru młodych zawodników do Sekcji
 • wnioskowanie o wyróżnienie i karanie zawodników oraz nakładanie kar będących w kompetencji sekcji
 • zgłaszanie do wiceprezesa ds. sportowych imiennych propozycji zawodników do kadry Klubu, okręgu, makroregionu, LZS itp.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji członków sekcji
 • Ustalanie wspólnie z kadrą trenersko-instruktorską sekcji składu reprezentacji Klubu w danej dyscyplinie oraz dokonywanie zgłoszeń na zawody
 • Uczestniczenie w zebraniach związków sportowych

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.

Regulamin Organizacyjny MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim został wprowadzony Uchwałą Walnego Zebrania Klubu w dniu 05.10.20011 r.